REGULAMIN STUDIA TRENINGOWEGO FORMA

1. Skrót ‘’SF’’ w niniejszym regulaminie oznacza klub ‘’Studio Forma’’, mieszczący się w Krzeszowicach, ul. Rynek 25.
2. Z usług klubu SF mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię/fitness, wykupiły jednorazowej wejście na siłownię/fitness lub posiadają ważną kartę Multisport/Fit Profit lub możliwość korzystania z OK System.
3. Warunkiem otrzymania karty identyfikacyjnej jest zapoznanie się z regulaminem klubu oraz wniesienie należnej opłaty.
4. Klientem klubu SF może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, ale posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Po przyjściu do klubu SF należy w recepcji klubu: okazać kartę identyfikacyjną lub kartę Multisport / Fit Profit i pozostawić ją na recepcji na czas ćwiczeń; skorzystać z usługi OK System lub wykupić jednorazowe wejście – wtedy na czas ćwiczeń na recepcji należy pozostawić dokument tożsamości.
6. Klienci Multisport, Fitprofit i OK System w celu rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe, zobowiązani są do uiszczenia na recepcji opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20zł. Opłata ta będzie zabezpieczeniem w przypadku nie odwołania przez klienta rezerwacji do godz. 12:00 dnia bieżącego lub i braku obecności na zajęciach. W sytuacji 3 krotnego nie odwołania rezerwacji, Klient ww Parnerow nie może korzystać z rezerwacji miejsca. Moze korzystać jedynie z zajęć grupowych, na których są wolne miejsca.
7. Każdy klient, który planuje skorzystać z WEJŚCIA PROMOCYJNEGO (pierwsze wejście do klubu) zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości (celem okazania w recepcji).
8. Każda osoba korzystająca z siłowni/fitness otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.
Aby otrzymać kluczyk wymagane jest pozostawienie w recepcji karty identyfikacyjnej, karty Multisport/ Fit profit lub innego dokumentu tożsamości.
9. Niedopuszczalne jest wyniesienie kluczyka z klubu SF oraz jego zgubienie
10. Za zgubienie kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 50zł
11. Za zgubienie karty identyfikacyjnej pobierana jest opłata w wysokości 50zł
12. Personel klubu SF regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu. Nie należy, więc pozostawiać w szafkach swoich rzeczy.
13. Klub SF nie odpowiada ze wszelkie przedmioty pozostawione na terenie obiektu oraz w szafkach. Klub SF nie odpowiada za pozostawione w szafkach przedmioty wartościowe w postaci pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego itp.
14. Ze względów higienicznych, zabronione jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
15. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych na terenie klubu SF, proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucone.
16. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstąpienia innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony klub SF zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
17. W sytuacji anulowania karnetu lub sytuacji wykluczenia klienta z klubu, nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.
18. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych.
19. Nie ma możliwości przedłużenia karnetu, niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
20. Osoba chcąca korzystać z siłowni/fitness, winna jest zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia i wszystkich przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
21. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
22. Ćwiczący, powinien poinformować obsługę klubu SF przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach. Osoba, która zatai informacje na temat swojego stanu zdrowia ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku negatywnych konsekwencji zdrowotnych oraz wypadków spowodowanych korzystaniem z usług klubu SF.
23. Klub SF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu, programu ćwiczeń lub instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę klubu SF.
24. Osoby korzystające z siłowni oraz Sali fitness zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń lub na macie do ćwiczeń).
25. W siłowni oraz na salach fitness obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe zamienne- z czysta podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do klubu SF
26. Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy. W razie rezygnacji z zajęć danego dnia klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Recepcji Studia do godz.12:00 droga telefoniczną lub poprzez system e-fitness, a w przypadku zajęć porannych do godz. 20:00 dnia poprzedniego. Brak informacji o nieobecności skutkuje odbiciem wejścia (karnety ilościowe) lub skróceniem ważności karnetu o jeden dzień (karnety OPEN). Natomiast klientom Multisport, Fit Profit i OK System po nieodwołaniu obecności przepada opłata rezerwacyjna, a po trzykrotnym nieodwołaniu zajęć, tracą możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca, mogą dokonać zapisu jedynie 1 godzinę przed ich rozpoczęciem.
27. Klienci Multisport mogą skorzystać z nielimitowanego wejścia na siłownie, zajęcia fitness i Indoor Cycling.
28. Na zajęcia fitness oraz Indoor Cycling należy zabrać obowiązkowo ręcznik i wodę.
29. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy powinna odnieść na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
30. W klubie SF (na siłowni oraz Sali fitness) nie należy rzucać sztangami, hantlami oraz talerzami.
31. Nie należy kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce tych przedmiotów jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.
32. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje ścienne, podłogi), ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
33. Klienci korzystający z siłowni oraz Sali fitness, zobowiązani są opuścić salę do ćwiczeń najpóźniej do godziny zamknięcia klubu SF.
34. Nie należy wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.
35. Na terenie klubu SF obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
36. Klub SF nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
37. W klubie SF wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby klubu SF, tj. na stronie www.studioforma.org.pl, na profilu klubu na fb, jako wystawa w klubie SF lub w kolekcji zdjęć pamiątkowych klubu SF. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym klub SF w formie pisemnej.
38. W trosce o bezpieczeństwo klub objęty jest monitoringiem.
39. Klub SF zastrzega sobie prawo do zmian zajęć w grafiku (oraz zmian instruktorów prowadzących zajęcia) na Sali fitness. Informacje dotyczące zmian zajęć w grafiku, dostępne będą na stronach www, na fb oraz na tablicy informacyjnej w holu klubu, na tydzień przed datą uruchomienia nowego grafiku.
40. Klub SF zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia części siłowni lub Sali fitness na dowolny okres czasu, w celu sprzątania, wykonania napraw, przeróbek bądź konserwacji urządzeń.
41. W klubie SF zajęcia na Sali fitness rozpoczynają się o godzinie wskazanej w grafiku. W przypadku spóźnienia instruktor ma prawo (w trosce o bezpieczeństwo ćwiczącego) nie wpuścić klienta na zajęcia.
42. Wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie www, na fb oraz na tablicy informacyjnej w holu klubu.
43. Klient wykupujący karnet na siłownię/fitness w klubie SF akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
44. W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na fitness/ siłownie może zostać unieważniony.
45. Klub SF akceptuje możliwość pozostawienia dziecka do opieki, gdy rodzić znajduje się na terenie klubu wyłącznie po uprzednim poinformowaniu obsługi (minimum dzień wcześniej) oraz uiszczeniu opłaty wg cennika.
46. Karnety na zajęcia taneczne dla dzieci nabywane są na okres jednego miesiąca, bez możliwości ich przedłużenia. Opiekun dziecka wraz z zakupem deklaruje obecność dziecka na każdych wykupionych zajęciach. Klub Forma Fitness nie uznaje zwrotów pieniężnych za niewykorzystanie wykupionych zajęć tanecznych.
47. Klub SF zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku za niskiej frekwencji. Niska frekwencja to 5 i mniej osób zapisanych na zajęcia.
48. Informujemy , że w wypadku nieetycznych ,szkodzących wizerunkowi studia, niekulturalnego zachowania lub urządzania akcji marketingowych konkurencyjnych miejsc na terenie Klubu SF właściciel studia może odmówić świadczenia usług

STUDIO FORMA – Najlepszy Klub w Krzeszowicach
Fitness – Siłownia – Trening Personalny – Indoor Cycling 
Dieta – Masaż – Zumba – Pilates – Taniec